A B C D E F G I K L M N O P R S T V W _

A

addName(String, String) - Method in class cemu.EBNF
dodawanie nazwy zmiennej do tablicy zadeklarowanych zmiennych, nazw zmiennych variables[]
alocationVariables() - Method in class cemu.Executor
alokacja zasobow pod zmienne uzywane w programie
arytmeticInstruction(int, int) - Method in class cemu.Executor
wykonywnie instrukcji arytmetycznych, wej-wyj, instrukcji pustych
assignFile(String) - Method in class cemu.Skaner
otwarcie pliku przekaznego jako parametr wywolania programu

B

bug - Variable in class cemu.Skaner
 

C

cemu - package cemu
 
cemu - Class in cemu
klasa glowna aplikacji
cemu() - Constructor for class cemu.cemu
 

D

deleteCommentary() - Method in class cemu.Parser
usuwanie komentarzy z tablicy leksemow

E

EBNF - Class in cemu
rozklad zrodla programu, parsuje - sprawdza skladnie
EBNF(String[], int[], int) - Constructor for class cemu.EBNF
konstruktor ( pobrane parametrow ze skanera)
EBNF() - Constructor for class cemu.EBNF
konstruktor domyslny
ELSEpos - Variable in class cemu.EBNF
pozycja slowa kluczowego ELSE w aktualnie parsowanej instrukcji
ELSEpos - Variable in class cemu.Executor
pozycja slowa ELSE
errorNumber - Static variable in class cemu.EBNF
indeks ostaniego bledu w tablicy
errors - Static variable in class cemu.EBNF
tablica z bledami
errorsCount - Static variable in class cemu.cemu
licznik bledow
errorsWrite() - Method in class cemu.Parser
wypisywanie bledow parsowania
Executor - Class in cemu
Klasa odpowiedzialana za interpretacje kodu programu uzytkownika
Executor() - Constructor for class cemu.Executor
 

F

fileWrite() - Method in class cemu.Executor
zapis wynikow dzialania executora na tablicy lexems do pliku kontrolnego
fileWrite() - Static method in class cemu.Parser
archiwizacja wynikow dzialania parsera na tablicy lexems do pliku kontrolnym
findInstruction(int, int) - Method in class cemu.Executor
odnajdowanie poczatku i konca kolejnych istrukcji
findInstructions() - Method in class cemu.Parser
start procesu parsowania
findType(int) - Method in class cemu.EBNF
okreslanie typu zmiennej

G

getELSEpos() - Method in class cemu.EBNF
pobiera pozycje ELSE w parsowanej instrukcji
getLexemCount() - Method in class cemu.Parser
zwracaie rozmiaru tablicy lexemow
getLexemNumber() - Method in class cemu.Skaner
zwracanie wymairu tablicy lexemow
getLexems() - Method in class cemu.Parser
zwracaie tablicy lexemow
getLexems() - Method in class cemu.Skaner
zwracanie tablicy lexemow
getLines() - Method in class cemu.Skaner
zwaracanie tablicy z numerami linii kolejnych lksemow
getName() - Method in class cemu.Variables
pobranie nazwy zmiennej
getType() - Method in class cemu.Variables
pobranie typu zmiennej
getTypeVariable(String) - Method in class cemu.EBNF
pobieranie typu zmiennej
getVariableCount() - Method in class cemu.EBNF
zwracanie rozmiaru tablicy z nazwami zadeklarowanych zmiennyh
getVariables() - Method in class cemu.EBNF
zwracanie tablicy z nazwami zadeklarowanych zmiennyh

I

ifInstruction(int, int) - Method in class cemu.Executor
wykonywanie instrukcji IF (pozycja w tablicy leksemow)
in - Variable in class cemu.Skaner
deklaracja struminiea wejsciowego z pliku programu uzytkownika
init() - Method in class cemu.Executor
funkcja inicjujaca zmienne klasy executor
init() - Method in class cemu.Parser
inicjacja, wystartowanie parsera
init(String) - Method in class cemu.Skaner
inicjacja i uruchomieie procesow analizy programu uzytkownika
initRAM() - Method in class cemu.Executor
inicjalizacja pamieci RAM
instructionsCount - Static variable in class cemu.cemu
licznik instrukcji
isArytmeticOperation(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia operacji arytmetycznej
isAssign(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia instrukji przypisania
isBoolCondition(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia operacji logicznych
isBoolOperator(int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia operatorow logicznych - boolowskich
isBrecketsCorrect() - Method in class cemu.Parser
sprawdzanie poprawnosci grupowania instrukcji
isClaspClose(int, int) - Method in class cemu.EBNF
wykrycie klamry zamykajacej
isClaspOpen(int, int) - Method in class cemu.EBNF
wykrycie klamry otwierajacej
isClass(int, int) - Method in class cemu.EBNF
rozpoznanie wystapienia slowa kluczowego class
isDeclaration(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia instrukji deklaracji
isDeclarationOrNull(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia instrukji deklaracji lub pustej
isDeclarationProcess - Variable in class cemu.EBNF
weryfikacja czy aktualnie parsowana jest instrukcja deklaracji
isDouble(int, int) - Method in class cemu.EBNF
weryfikacja zgodnosci leksemu z typem DOUBLE
isGroupInstruction(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzenie czy jest to dopuszczalna instrukcja grupujaca - klamry {}
isIfInstruction(int, int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia instrukcji warunkowej IF,IF-ELSE
isIncOrDec(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia instrukji inkrementacji i dekrementacji
isInputInstruction(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia instrukcji wejściowych - jedynie wartosci liczbowe
isInstruction(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzenie czy jest to dopuszczalna instrukcja
isInteger(int, int) - Method in class cemu.EBNF
weryfikacja zgodnosci leksemu z typem INTEGER calkowitym
isMainProgram(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie popawnosci schematu budowy wnetrza klasy wraz z funkcją Main
isName(int) - Method in class cemu.EBNF
weryfikacja zadeklaroania nazwy zmiennej uzytej w prpgramie
isNameDeclaration(int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie czy zmienna jest zadeklarowana
isNotKeyword(int) - Method in class cemu.EBNF
weryfikacja czy leksem nie jest slowem kluczowym
isNullOperation(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia instrukji pustej
isNumber(int) - Method in class cemu.EBNF
weryfikacja czy leksem jest liczba
isNumber(String) - Method in class cemu.Executor
sprawdzanie czy leksem jest liczba
isOutputInstruction(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia instrukcji wyjscia (Console.Write)
isProgram(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie popawnosci schematu budowy klasy
isSeparator(char) - Method in class cemu.Separator
sprawdzanie czy znak jest separatorem
isSeparator(String) - Method in class cemu.Separator
sprawdzanie czy ciag znakow jest separatorem
isString(int, int) - Method in class cemu.EBNF
weryfikacja czy leksem jest typem znakowym
isType(int) - Method in class cemu.EBNF
weryfikacja czy leksem jest nazwa dopuszczonego typu
isVariableDeclared(int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie czy zmienna jest zadeklarowana (o podanym indeksie)
isVarValue(int) - Method in class cemu.EBNF
czy leksem jest nazwa zadeklarowanej zmiennej bądż jest wartoscia
isWhileInstruction(int, int) - Method in class cemu.EBNF
sprawdzanie wystapienia instrukcji petli WHILE
isWhiteChar(char) - Method in class cemu.Separator
sprawdzanie czy znak jest 'znakiem bialym'

K

keywordNumber - Variable in class cemu.EBNF
indeks - numer ostatniego slowa kluczowego
keywords - Variable in class cemu.EBNF
slowa kluczowe
keywordsFile - Static variable in class cemu.cemu
lokalizacja pliku ze słowami kluczowymi

L

lexemCount - Static variable in class cemu.Executor
wielkosc tablicy leksemow
lexemNumber - Static variable in class cemu.cemu
liczba wykrytych leksem
lexemNumber - Static variable in class cemu.EBNF
indeks ostaniego leksemu w tablicy
lexemNumber - Variable in class cemu.Skaner
wartosc poczatkowa do rozmiaru wykorzstywanej tablicy lexems
lexems - Static variable in class cemu.cemu
tablica rozpoznanych leksem
lexems - Static variable in class cemu.EBNF
tablica leksemow - wyrazow jakie rozpoznal skaner
lexems - Variable in class cemu.Executor
tablica leksemow
lexems - Variable in class cemu.Skaner
zadeklarowanie tablicy leksemow
lexemsCount - Static variable in class cemu.cemu
licznik leksem
lineNumber - Variable in class cemu.Skaner
wartosc poczatkowa do rozmiaru wykorzstywanej tablicy linni
lines - Static variable in class cemu.cemu
tablica przechowujaca linnie wystapienia leksemy
lines - Static variable in class cemu.EBNF
tablica numerow linni kodu odpowiadajcych leksemow z tablicy lexems[]
lines - Variable in class cemu.Skaner
zadeklarowanie tablicy linii

M

main(String[]) - Static method in class cemu.cemu
funkcja głowna
minusVarValue() - Method in class cemu.Skaner
konkatenacja leksemow poprzedzonych znakiem '-'

N

name - Variable in class cemu.Variables
nazwa zmiennej

O

out - Variable in class cemu.Skaner
deklaracja struminiea wyjsciowego do pliku kontrolnego

P

Parser - Class in cemu
analiza skladni programu uzytkownika
Parser(String[], int[], int) - Constructor for class cemu.Parser
konstruktor(nazwa,linnia, nr_leksema)
prepareLexems() - Method in class cemu.Executor
czyszczenie tablicy leksems....
printlnErrors - Variable in class cemu.Parser
zmienna odpowiedzialna za prezentacje lu b pomijanie znalezionych bledow

R

readFile() - Method in class cemu.Skaner
odczyt kodu programu z pliku podanego jako prametr wywolania
replaceVariableName() - Method in class cemu.Executor
zamiana nazw zmiennych na intepretowane przez executor'a
res - Variable in class cemu.Parser
zwraca rezultat dzialania parsera (true - przebieglo prawidlowo)
result() - Method in class cemu.Parser
zwracanie wyniku dzialania parsera

S

searchLexem(int, String) - Method in class cemu.Skaner
dzielenie programu na leksemy
Separator - Class in cemu
wczytuje rozpoznawane separatoryz z pliku konfiguracyjnego
Separator(String, int) - Constructor for class cemu.Separator
konstruktor, wczytywanie separtatorow z pliku
separatorFile - Static variable in class cemu.cemu
lokalizacja pliku z seperatorami
separators - Variable in class cemu.Separator
 
separatorsCmuFile - Variable in class cemu.Skaner
sciezka do pliku z separatorami
separatorsCount - Static variable in class cemu.cemu
licznik separatorow
separatorsCount - Variable in class cemu.Skaner
ilosc separatorow
sepNr - Variable in class cemu.Separator
 
setELSEpos(int) - Method in class cemu.EBNF
ustawia pozycje ELSE w parsowanej instrukcji
setErrorsArraySize(int) - Method in class cemu.EBNF
ustala rozmiar tablicy bledow
setKeywordsFile(String) - Method in class cemu.EBNF
wczytanie - pobranie slow kluczowych do tablicy keywords z pliku
setLexems(String[], int) - Method in class cemu.Executor
utawianie tablicy przechowujacej leksemy
setLexemsArraySize(int) - Method in class cemu.Skaner
ustalenie wielkosci tablicy z leksemami
setName(String) - Method in class cemu.Variables
ustalenie nazwy zmiennej
setPrintlnErrors(boolean) - Method in class cemu.Parser
ustawienie warosci zmiennej odpowiedzialnej za wypisywanie bledow
setSeparatorsArraySize(int) - Method in class cemu.Skaner
ustalenie wielkosci tablicy z separatorami
setSeparatorsCmuFile(String) - Method in class cemu.Skaner
pobranie lokalizacji do pliku z separtatorami
setType(String) - Method in class cemu.Variables
ustalanie typu zmiennej
setVariables(Variables[], int) - Method in class cemu.Executor
utawianie tablicy przechowujacej uzywane zmienne
setVariablesArraySize(int) - Method in class cemu.EBNF
ustala rozmiar tablicy zmiennych
setView(boolean) - Method in class cemu.Executor
ustawianie zmiennej odpowiedzialnej za wyswietlanie zawartosci wirtualnej pamieci RAM
Skaner - Class in cemu
Analiza pliku uzytkownika - wyszukiwanie lekesem
Skaner() - Constructor for class cemu.Skaner
 

T

type - Variable in class cemu.Variables
typ zmiennej

V

variableCount - Variable in class cemu.Executor
rozmiar tabllicy zmiennych
variableNumber - Variable in class cemu.EBNF
indeks - (numer) ostaniego slowa uzytych zmiennych
variables - Variable in class cemu.EBNF
tablica na zadeklarowane zmienne
variables - Variable in class cemu.Executor
tablica zmiennych
Variables - Class in cemu
Obsługa zmiennych
Variables(String, String) - Constructor for class cemu.Variables
dostep do zmiennej
variablesCount - Static variable in class cemu.cemu
liczba zmiennyc w programie uzytkownika
variablesWrite() - Method in class cemu.EBNF
Wypisanie nazw zmiennych
view - Variable in class cemu.Executor
czy pokazywac zawartosc pamieci RAM

W

whileInstruction(int, int) - Method in class cemu.Executor
wykonywanie petli WHILE
writeFile() - Method in class cemu.Skaner
zapis do pliku kontrolnego tablicy leksemow

_

_pRAM - Variable in class cemu.Executor
'wskanik' na ostania wykorzystywana komorke pamieci operacyjnej
_pREG - Variable in class cemu.Executor
'wskanik' na ostani wykorzystywany rejestr
_RAM - Variable in class cemu.Executor
implementacja pamieci operacyjnej
_REG - Variable in class cemu.Executor
implementacja rejestrow
_sizeRAM - Variable in class cemu.Executor
rozmiar tabicy do pamieci operacyjnej
_sizeREG - Variable in class cemu.Executor
rozmiar tabicy do implementacji rejestrow

A B C D E F G I K L M N O P R S T V W _